Rovviltnemnder har vedtatt felling av 18 ulver i tre flokker

Rovviltnemndene som har ansvar for ulvesona har vedtatt å felle ulvene i det helnorske reviret Rafjellet og i grenserevirene Rømskog og Fjornshöjden. Kvota blir på til sammen 18 ulver.

Mandag møttes rovviltnemndene i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) og Hedmark (region 5). Temaet var kvote for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv, også kjent som ulvesona.

Nemndene vedtok kvote på seks ulver i hvert av de tre revirene Rafjellet, Rømskog og Fjornshöjden. Hensikten er at alle dyra i de tre revirene skal skytes. Statsforvalteren kan øke kvotene hvis det viser seg at det er flere ulver i de aktuelle revirene.

Vedtaket ble fattet med et flertall på seks stemmer. En prøvevotering under forrige møte 21. august viste at det var klart flertall i nemndene for å felle ulvene i Rafjellet, Fjornshöjden og Rømskog, men et formelt vedtak kunne ikke fattes før svenske myndigheter var konsultert.

David Höök, viltadministrator i Länsstyrelsen Värmland, har tidligere uttalt til Rovdyr.org at svenske regionale myndigheter må fatte sine vedtak om lisensfelling og hvilke ulveflokker som skal felles innen 1. oktober. 

Leder i nemnda i region 5, Stein Tronsmoen, orienterte om et møte over nett med Länsstyrelsen i Värmland som hadde funnet sted 7. september. 

– Vi har orientert om resultatet av prøvevoteringen. Länsstyrelsen vurderer at det i år er betydelig mindre rom for uttak på svensk side enn i fjor. Länsstyrelsen vurderer at det er andre revirer enn de to grenserevirene som er aktuelle for felling på svensk side, sa Tronsmoen.

Sekretariatet til nemndene anbefalte i sommer ei kvote på inntil seks ulver med hensikt å ta ut alle individene i Rafjellet-reviret. Det er statsforvalterne i Oslo og Viken og i Innlandet som er sekretariat for nemndene.

Leder i nemnda i region 4, Lise Hagen Rebbestad, advarte mot at et vedtak om å ta ut ulv i grenserevirer på norsk side, mens det samtidig ikke foregår lisensfelling i de samme revirene på svensk side. Hun påpekte særlig risikoen for å felle foreldredyra, mens valpene lever videre. Hun omtalte et vedtak om felling i deler av et grenserevir som «forkastelig». Hun stemte for at sekretariatets innstilling skulle vedtas av nemndene.

Også Benedicte Lund, medlem i nemnda i region 4, protesterte mot et vedtak om lisensfelling i grenserevirer bare på norsk side. Hun advarte mot at aktivister trolig vil forsøke å drive ulvene i Rømskog og Fjornhöjden over til svensk territorium, noe som ventelig vil skape stor uro og konflikt under lisensfellingsperioden. Hun stemte for at det ikke skulle gjennomføres lisensfelling innenfor forvaltningsområdet overhodet.

To medlemmer fra nemnda i region 4 hadde meldt forfall. 

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor forvaltningsområdet begynner 1. januar og varer til og med 15. februar eller til alle ulvene på kvota er felt.

FAKTABOKS
Utvalgte ulverevirer og hvordan de beskrives i faktagrunnlaget til rovviltnemndenes sekretariat. Det er Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Innlandet som fungerer som sekretariat for nemndene.

Rafjellet – helnorsk revir: Nytt revirmarkerende par uten yngling i 2022. Ikke så veldig innavlet sett med skandinaviske øyne (koeffisient: 0,15). Ledertispen i reviret er et F2-individ etter Galven. Paret bruker områder i deler av Kongsvinger og Grue kommuner. Det er ikke registrert ulverevir i området som nå brukes av Rafjell-reviret de tre foregående registreringsperiodene. Området har mellom 2014 og 2019 blitt brukt av det tidligere Gräsmark-reviret. 

Fjornshöjden – grenserevir: Familiegruppe med yngling i 2022 (7 individer). Innavlen er høy i reviret (koeffisient 0,387). Fjornshöjden er et forholdsvis nytt revir, første gang dokumentert 2020/2021. På norsk side bruker reviret områder øst i Aurskog-Høland kommune

.Rømskog – grenserevir: Nytt revirmarkerende par i grenserevir uten yngling i 2022, moderat innavlsnivå etter skandinavisk standard (koeffisient: 0,2). Det har vært ulv i Rømskog-reviret over tid. Det revirmarkerende paret i Römskogreviret ble første gang registrert i 2016/2017. I 2018 ble det registrert en ny parkonstellasjon i reviret (to F3 individer) som ynglet i to år. I 2020/2021 ble det registrert ny hann i reviret (et F2-individ). Reviret var registrert med yngling i 2021, med 11 registrerte individer i familiegruppen. Deler av familiegruppen ble felt under lisensfelling i Sverige , og lederparet samt to avkom ble felt under ekstraordinært uttak i Aurskog-Høland og Marker kommune i februar 2022. I registreringsperioden 2022/2023 er det registrert et nytt revirmarkerende par i Rømskog-reviret. Hunnen er et F2-individ (etter Galven). På norsk side bruker Rømskogreviret områder i deler av Marker, Aurskog-Høland, Indre Østfold og Rakkestad kommuner.

Nemndene vedtok kvote på 14 ulver i Akershus og Hedmark utenfor ulvesona i august.

Klagebehandling av vedtaket finner sted seinere i høst.

Bildet øverst i artikkelen viser en ulv fotografert i Kongsvinger/Grue-traktene. Bildet benyttes med tillatelse fra opphavsrettighetseier Norsk institutt for naturforskning.