Elgå-ulven: Sp og Frp ønsker enighet med Ap om mer konkrete formuleringer om buffersone

Torsdag ettermiddag foregår det dragkamp mellom Arbeiderpartiet på den ene siden og Fremskrittspartiet og Senterpartiet på den andre når det gjelder den omstridte beskyttelsessona for Elgå-ulven og hans partner i Deisjø-reviret.

Rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold har vedtatt at et område utenfor ulvesonen skal være unntatt for lisensjakt på ulv. Grunnen til det er at Elgå-hannen anses som genetisk viktig i en ellers innavlet ulvestamme i Norge og Sverige.

Fylkesmannen i Innlandet har på grunnlag av dette satt de konkrete grensene for buffersonen.

Senterpartiet har fremmet et forslag om opphevelse av buffersonen, som Fremskrittspartiet støtter, mens Arbeiderpartiet har fremmet et eget forslag som de håper de andre to vil slutte seg til.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet Emilie Enger Mehl ber Arbeiderpartiet komme tilbake til Senterpartiet og Fremskrittspartiet med mål om å komme til en enighet i saken.

Elgå-ulven ble i fjor høst merket og flyttet fra Engerdal til Kongsvinger i Innlandet. Foto: Miljødirektoratet / Statens naturoppsyn

– Vi mener at Arbeiderpartiets formuleringer er altfor svake og åpner opp et for stort rom for tolkning. Intensjonen er å oppheve buffersonen omgående, men vi mener det må være en klar dato for opphevelsen. Ordlyden i Arbeiderpartiets forslag vil åpne for at Klima- og miljødepartementet kan argumentere for at det ikke er praktisk mulig å oppheve buffersonen, for eksempel ved å vise til at det den genetisk viktige ulven befinner seg i området, sier Mehl til Rovdyr.org.

Ny formulering

I en ny formulering fra Senterpartiet og Fremskrittspartiets står følgende å lese: «Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesona der det vanligvis kan utøves lisensfelling. Eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020.»

Hun ber Arbeiderpartiet komme tilbake til Senterpartiet og Fremskrittspartiet med mål om å komme til en enighet.

– Vi har en dialog med dem nå. Senterpartiet og Fremskrittspartiet er allerede enige, nå mangler vi bare Arbeiderpartiet for å få flertall. Det viktigste for oss er at vi får en krystallklart vedtak i Stortinget, og vi registrerer at Arbeiderpartiet er enige i intensjonen om å fjerne buffersonen, sier Mehl.

Saken skal opp i Stortinget fredag og torsdag ettermiddag er det fortsatt tid til å komme fram til et felles forslag, påpeker Mehl.

– Det er et gjennomgående problem i rovdyrforvaltningen at saker blir trenert, og slik vil vi ikke ha det i denne saken.

Arbeiderpartiets forslag

Rovdyr.org har forsøkt i få kontakt med Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen, som er partiets ansikt utad i saken. Han har ikke besvart vår henvendelse.

Onsdag kveld la Innlandet Arbeiderparti ut en kunngjøring på sin Facebook-side. Her presenteres deres forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen følge opp forvaltningsprinsippene vedtatt i Innst. 330 S (2015-2016) der det kun er Stortinget som har myndighet til å fatte vedtak om endringer i den nasjonalt fastsatte ulvesonen.
  2. Stortinget ber regjeringen omgående følge opp en tydelig soneforvaltning av ulv ved å ikke tillate at områder utenfor ulvesonen unntas fra lisensfelling så lenge Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv er oppnådd.

Rovdyr.org har tidligere omtalt at rovviltnemndene på Østlandet har bedt Klima- og miljødepartementet om å flytte Elgå-ulven og tispa han har dannet revir med.

Hittil i lisensjakta på ulv, som begynte 1. desember, er det felt to ulver i Hedmark (rovviltregion 5) og én i Oppland (rovviltregion 3).

Bildet av Emilie Enger Mehl og Sp-stortingsrepresentant Sandra Borch øverst i artikkelen er tatt av Senterpartiet.