Nemndene vedtar jaktkvoter på 70 gauper

Tre av landets åtte rovviltregioner har vedtatt kvote foran vinterens gaupejakt. De tre regionene er region 2 (Buskerud, Telemark, Vestfold og Aust-Agder) region 3 (Oppland) og region 6 (Trøndelag og Møre og Romsdal). 

32 gauper kan felles på kvota i region 2, åtte i region 3 og 30 i region 6. Gaupene kan felles for å unngå skader på bufe og tamrein.

OPPDATERING 16. DESEMBER: Økning i gaupebestanden gjør at Miljødirektoratet for første gang siden 2017 åpner opp for kvotejakt på gaupe i Nordland og Troms og Finnmark. Dermed er den nasjonale kvota satt til 82 gauper, melder Miljødirektoratet.

Over nasjonalt bestandsmål

Gaupebestanden ble i 2020 beregnet til cirka 393 dyr i Norge, ut fra 66,5 registrerte familiegrupper. Dette var status før kvotejakta i 2020, ifølge Rovdata.

Det nasjonale bestandsmålet er på 65 familiegrupper. Før 2020 hadde antallet registrerte familiegrupper ligget under det nasjonale målet siden 2012.

Alle de tre regionene som har vedtatt jakt har i gjennomsnitt for de tre siste årene ligget over sine respektive bestandsmål. Det er også en forutsetning for at nemnda skal ha myndighet til å vedta jakt.

  • I region 2 er gjennomsnittet for 2020, 2019 og 2018 på 15,3 registrerte familiegrupper, som er over regionens måltall på 12 familiegrupper.
  • I region 3 er gjennomsnittet de tre siste årene på seks familiegrupper, som er over målet på fem familiegrupper.
  • I region seks er gjennomsnittet på 15,3 familiegrupper. Regionens måltall er på tolv familiegrupper.

Sekretariatenes innstillinger

I region 6 er «Rovviltnemnda […] av den oppfatning at sekretariatets forslag er for lavt». 

«Med unntak av 2013 har gaupebestanden ligget godt over bestandsmålet alle år siden 2004 og frem til i dag. Rovviltnemnda er derfor av den oppfatning at kvoten må settes høyere enn sekretariatets forslag for å redusere bestanden ned på bestandsmålet og slik redusere skadeomfanget på sau og tamrein», heter det i vedtaket fra nemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal.

I de andre to regionene med jaktvedtak for gaupe er kvotene identiske med sekretariatets innstilling. Det er fylkesmennene som fungerer som sekretariater for nemndene.

Restkvoter

I Midt-Norge (region 6) er det knyttet forbehold til fire av gaupene på kvota: «Av totalkvoten settes det av 4 gauper, hvorav 2 voksne hunndyr som reservekvote. Det skal ikke tildeles dyr av reservekvoten dersom oppdaterte bestandsvurderinger ikke tilsier det, og det skal legges særlig vekt på påviste gaupeskader på rein og påviste familiegrupper av gaupe ved eventuell tildeling. Reservekvoten kan tildeles til områder som har fylt startkvoten og/eller til områder som ikke har hatt startkvote. Rovviltnemnda vil ta stilling til bruk av reservekvoten i slutten av februar/begynnelsen av mars 2021.»

Også i region 2 er det et tilsvarende forbehold: «Fra jaktstart åpnes det for jakt på 28 dyr hvorav inntil 9 hunner eldre enn ett år. 4 dyr, hvorav 3 voksen hunner, holdes tilbake for tildeling ved eventuell ny kunnskap om bestandsforholdene», heter det på nettsidene til nemnda i region 2.

Jakttida på gaupe varer hele februar og mars. I 2020 ble kvota på 54 individer i regioner med jakt nesten fylt: 51 ble skutt, mens to døde av andre årsaker.

Bildet av gaupe øverst i artikkelen er tatt av Trond Burud og brukes med tillatelse.