Nærmere 1000 bjørner skutt i Sverige og Finland i år

Til sammen 965 bjørner er skutt under lisensjakt og skadefelling i Sverige og Finland i 2021.

I Sverige ble det åpnet for å felle 501 bjørner under lisensjakta, av dem ble 470 skutt. Kvota året før var på 291 bjørner.

Kvotene ble fylt i alle de svenske länene som åpnet for lisensfelling unntatt Jämtland, hvor 167 bjørner av ei kvote på 200 ble felt, viser en oversikt fra Naturvårdsverket

I Gävleborg ble det skutt én bjørn mer enn kvota, slik at endelig antall skutte bjørner i länet ble 71. 

I tillegg er det i Sverige tatt ut 104 bjørner på skadefelling fra begynnelsen av april og litt ut i juni for å unngå skader på tamrein. 

Største antall i moderne tid

Tidligere i år kunne Jonas Kindberg, leder i Rovdata og med flere års bakgrunn fra bjørneforskning i Sverige, forklare om forskjellen mellom norske og svenske tilstander i bjørneforvaltningen overfor Rovdyr.org.

I både Sverige og Finland begynner lisensjakta på bjørn 20. august. I Sverige jo fellingsperioden til og med 15. oktober, mens den i Finland varer hele oktober.

I Finland er det felt 388 bjørner under lisensjaktperioden. I tillegg ble tre bjørner felt på skadefelling i mai, alle for å begrense skader på tamrein i forvaltningsområdet for reindrift. Det er det største antallet bjørner felt i løpet av ett år i moderne tid, opplyser Finlands Viltcentral overfor Rovdyr.org.

Lisensjaktkvota i år var på 457 dyr, 73 bjørner mer enn foregående sesong og 144 flere enn 2019. 

Harri Norberg er spesialplanlegger ved Finlands Viltcentral. Foto: Finlands Viltcentral

Harri Norberg, spesialplanlegger ved Finlands Viltcentral, har god oversikt over hva som skjer på bjørnefronten i Finland og hvordan kvotene i Finland er blitt såpass store. 

Norberg forteller at antall bjørn i Finland i dag er omtrent fem ganger så stort som da finnene først begynte å telle dyra systematisk på 80-tallet. 

– Registreringsmetodene er så klart blitt mer presise siden 80-tallet. Trenden har uansett vært klar med en stabil økning av antall bjørner, som virkelig skjøt fart på begynnelsen av 2000-tallet. Så var det et lite unntak fra veksttrenden i 2010 og 2011, hvor det ble satt i gang ganske omfattende bestandsregulerende lisensjakt, med en liten nedgang etterpå, sier Norberg.

Mange bjørner i Finsk Karelen

I sin pressemelding om lisensjaktkvota fra i sommer skriver det finske Jord- og skogsbruksministeriet at målet er å brense en økning i bestanden som har pågått siden 2012. 

Det er i hovedsak to ulike forvaltningsområder for bjørn i Finland. I Nord er det utstrakt tamreindrift, mens det samme ikke er tilfelle lenger sør. 

I reindriftsområdene er det felt 61 bjørner innenfor kvota, i resten av Finland er det felt 327 bjørner – 198 av dem i Norra Karelen, som ligger sørøst på grensa mot Russland. I denne regionen er det både stor tilvekst av bjørnunger fra de dyra som allerede er i området, pluss at det kommer en god del unge hannbjørner streifende inn fra russisk territorium.

Når den finske regjeringen har godkjent ei kvote på maksimalt 457 bjørner, viser ikke det hele bildet. 90 bjørner kunne felles i reindriftsområdene, noe som åpner for at 367 kan felles i resten av landet. Finlands Viltcentral utsteder lisenser for bjørnejakt utenfor reindriftsområdet, og dette tallet er på 356. Dermed ble den reelle kvota på 446 bjørner.

Kartet til venstre viser reindriftsområdet nord i Finland i lyst grønt. Kartet til høyre viser bjørnetetthet i Finland basert på innrapporterte observasjoner i 2019 – rødt er høyest tetthet, mens mørkegrønt er lavest tetthet. Grafikk: Finske Reindriftsforbundet og Naturresursinstitutet

Myndighetene anslår at det finnes mellom 2700 og 2800 bjørner i Finland. Siden Finland er medlem av EU, er landet forpliktet til å opprettholde en såkalt gunstig bevaringsstatus for brunbjørnen. I de siste innrapporterte tallene til EU fra Finland for 2013 til 2018, lå bjørnestammen på mellom 1900 og 2200 individer. Siden bestandsutviklingen har vært stigende og det ikke er mangel på egnede leveområder for bjørn i Finland, har bjørnen gunstig bevaringsstatus.

– Den største konsentrasjonen av bjørner finner vi i øst. Lenger vest i landet foregår fortsatt en etablering av populasjonen, og det er et mål om at det skal være bjørn der det finnes egnede habitater til den. I reindriftsområdene er det en relativt stabil populasjon, sier Norberg.

Vanskelig å dokumentere bjørneskader

Når det gjelder skader på tamdyr, er det reindrifta som har de største tapene til bjørn i Finland, opplyser Skog- og jordbruksministeriet. I fjor ble det dokumentert 888 bjørnedrepte reinsdyr, en økning fra året før, hvor tallet var 654. 

Bjørneskader på tamrein i 2020 utløste erstatninger på omtrent halvannen million euro, eller 15 millioner norske kroner. Det ble i tillegg utbetalt erstatning på 212 000 euro for andre bjørneskader i 2020, de fleste erstatningene ble utbetalt etter skader på bikuber.

 – Det er veldig vanskelig å skaffe til veie konkret dokumentasjon når det gjelder hvert enkelt bjørnetatte reinsdyr, men det er gjort mye forskning som gir god kunnskap om det generelle omfanget. De fleste skadene skjer på våren under kalvingsperioden. Hvis snøen blir liggende lenge, er dokumentasjon enklere, mye fordi det er lettere å komme fram med snøskuter slik at en finner voksne reinsdyr drept av bjørn eller muligens det lille som er igjen av reinkalven etter at bjørnen har spist ferdig, sier Norberg. 

Det ble felt 388 bjørner på lisens under høstens jakt. Foto her og øverst i artikkelen: Harri Norberg

I Finland betales det i utgangspunktet bare ut erstatning for tapte reinsdyr som kan dokumenteres tatt av rovdyr. Men i tillegg finnes det en ordning basert på en matematisk modell som skal kompensere reindrifta for tap av kalv til rovdyr.

– Modellen går enkelt forklart ut på at en regner på hvor bjørnebestanden er tettest og hvor skader forårsaket av alle rovdyrartene er store. Nærmere grensa mot Russland er det mer bjørn, men også ulv, gaupe og jerv, og der kan en forvente nærmere 20 prosent tap av kalv. Lenger vest i reindriftsområdet er det generelt lavere rovdyrtetthet, og der kan en forvente mye lavere tap av kalv, sier Norberg.

Jakta stanset i Jämtland

I Sverige ble kvotene fylt i alle län med unntak av Jämtland. Der var kvota på 200 bjørner, som var en dobling fra året i forveien. Hensikten var der som andre steder å stabilisere bestanden. 

Når jakta endte med 167 felte bjørner i länet, skyldes det at det var lokale kvoter i åtte ulike deler av Jämtland som ble fylt etter en måneds tid, skriver avisa Svensk Jakt

Kvotene som var satt, var store i nordvestlige deler av länet, nær norskegrensa, for å redusere skader på tamrein. Deretter besluttet myndighetene å endre systemet og tillate jakt i hele länet, noe som ble påklaget. Siden stoppet rettsvesenet hele bjørnejakta i Jämtland. 

I Norge er det i 2021 skutt 13 bjørner, 12 av dem på skadefelling og én i nødverge.