Tingretten stanser uttak av binne med unger i Trøndelag

Klima- og miljødepartementet vil be om at saken behandles i Oslo tingrett så raskt som mulig.

Miljødirektoratet kan torsdag bekrefte overfor Rovdyr.org at fellingen av bjørnebinna NT 125 og hennes to unger i Snåsa og Steinkjer er stanset av Oslo tingrett.

– Vi har fått en orientering fra Klima- og miljødepartementet om Oslo tingrett sitt vedtak, sier seniorrådgiver Anders Braa i Miljødirektoratet.

– SNO må innstille sin aktivitet og man får bare avvente tingretten sin behandling, sier han.

Det er organisasjonene Foreningen Våre Rovdyr og NOAH .– for dyrs rettigheter som har levert en begjæring om midlertidig forføyning etter at departementet fredag vedtok at binna og de to ungene skal kunne felles.

I tingrettens kjennelse heter det at Det er rettens vurdering – slik saken nå er opplyst – at naturmangfoldet og de aktuelle bjørnene uten forføyning sannsynligvis vil påføres vesentlig skade eller ulempe i tvistelovens forstand. Bjørnene blir sannsynligvis skutt dersom forføyning ikke besluttes. Retten viser her også til at departementet i sitt vedtak blant annet uttrykker at «uttak av binne med unger, særlig årsunger, vil kunne innebære dyrevelferdsmessige og dyreetiske betenkeligheter…».

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet Kjersti Bjørnstad (Sp) sier til NTB at de forholder seg til rettens avgjørelse, og har gitt beskjed til Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn om at fellingsforsøket må stanses med umiddelbar virkning.

– Departementet vil nå ha samtaler med vår prosessfullmektige for å se nærmere på kjennelsens innhold, og staten vil be om at saken behandles i tingretten så raskt som mulig, sier Bjørnstad.

Dette bildet og bildet øverst i artikkelen viser bjørnebinna NT 125 med to unger i Snåsa 29. juni. Bildet er tatt med viltkamera og binnas identitet er verifisert identitet ved sporing og innsamling av DNA-prøve fra stedet. Foto: Skadefellingslaget i Snåsa kommune

Seksjonsleder i Statens naturoppsyn Veronica Sahlén fortalte tirsdag om forberedelsene til bjørnefelling etter forrige ukes vedtak.

Tone Våg i Raubeinsætra saubeitelag i Snåsa håper på en rettslig avklaring til uka.

– SNO må jo bare legge ned aktiviteten. Akkurat nå er det ingen angrep og det er rolig. Men en veit aldri når bjørnene slår til, og det hadde vært mye verre hvis dette hadde skjedd midt i en akutt situasjon. Det er det heldigvis ikke, sier Våg til Rovdyr.org.

Hun har god tro på at tingretten vil åpne for at skadefellingen skal kunne gjenopptas.

– Departementets vedtak er helt i tråd med Stortinget har bestemt og trygt innenfor rammene av rovviltforliket og lovverket. Rovviltforliket sier klart at bestandsmålet skal nås innenfor yngleområdene. Jeg mener vi har en knakende god sak, sier Våg.

Tone Våg fotografert på Raubeinsætra i fjor sommer. Foto: Svein Egil Hatlevik

Binna NT 125 har gjennom flere år oppholdt seg både utenfor og innenfor yngleområdet for bjørn i Trøndelag.

I Roktdalen i Snåsa, hvor Våg har sine sauer, har sauetapene til bjørn vært store mens bjørnen har hatt tilhold i området. Både i 2021 og 2022 ble det åpnet for skadefelling av binna. Da hadde hun ikke unger.

– Den totale skaden de siste årene til bjørn har vært store, men det har også vært andre bjørner her. Vi mista 90 dyr i vår besetning i fjor og 70 året før, men vi vet ikke hvilke bjørner som har tatt hvilke sauer. Også skadene i andre beitelag i nærheten har vært store, sier Våg.

Daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik, er veldig glad for at skadefellingen er stanset inntil videre.

Vedtaket fra Klima- og miljødepartementet om å felle binne med unger av en sterkt truet art er så ekstremt at det må få følger. At Barth Eide gang på gang overstyrer sitt eget fagdirektorat er skremmende og fører til en ufaglig forvaltning av natur og truede arter i Norge, sier Sandvik til Trønder-Avisa.

SNO tar rettens beslutning til etterretning, ifølge Trønder-Avisa.

– Vi følger rettens beslutning og har stanset feltvirksomheten knyttet til fellingsoppdraget, sier Veronica Sahlén, seksjonsleder i SNO.