Rovviltnemnd fjerner spesielt vern for binne med unger i ny kvote for skadefelling

Tirsdag kveld utvidet rovviltnemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal (rovviltregion 6) kvota for skadefelling av bjørn med to individer. Nemnda har også fattet vedtak om at binner med unger ikke skal ha særskilt vern mot skadefelling.

Regionen hadde opprinnelig ei kvote for betinget skadefelling på tre bjørner, og to bjørner er hittil skutt. Det skjedde i Overhalla 28. juli, hvor en hunnbjørn ble skutt, og i Røros, hvor en hannbjørn ble felt 2. juli.

Leder i Rovviltnemnda i region 6, Kari Anita Furunes, har mottatt en god del henvendelser fra beitebrukere som er urolige for resten av beitesesongen. Derfor bestilte hun en sak fra Statsforvalteren i Trøndelag, som er sekretariat for nemnda. Det resuIterte i en tilråding fra sekretariatet om at ytterligere to bjørner legges til skadefellingskvota, og at binner med unger ikke skal kunne felles.

– Nemnda var enstemmig når det gjelder antall på kvota, men det var uenighet om binner med unger skal kunne tas ut på skadefelling. Rovviltforskriften bestemmer at leder i nemnda har dobbeltstemme dersom det blir stemmelikhet, og dermed ble det min dobbeltstemme som avgjorde at vi gikk inn for at binner med unge skal kunne tas ut, sier Furunes til Rovdyr.org.

Kari Anita Furunes er leder i Rovviltnemnda i region 6. Foto: Privat

I en merknad i Statsbudsjettet for 2020 ble det bestemt at bjørnebinner likevel skulle få et spesielt vern, også under skadefelling i beiteprioriterte områder. Dette vernet er opprettholdt i Statsbudsjettet for 2021. 

Statsforvalteren anbefalte også i sin tilråding at binner med unger beskyttes mot skadefelling. 

– Det har vært en del usikkerhet blant en del av medlemmene i nemnda om vi kunne åpne for å felle binne med unger – og om det i det hele tatt er noen vits å åpne for det. Hvis vi vedtar noe slikt, kommer Klima- og miljødepartementet sannsynligvis til å overkjøre nemnda uansett, sier Furunes.

Rovviltforliket

Nemndslederen er likevel klar i sin forståelse av regelverket, og viser til punkt 2.2.19 i Stortingets rovviltforlik fra 2011. Der står det:

«Det er et felles mål at tapstallene for beitenæringen må ned. Soneinndelingen må forvaltes tydelig. I prioriterte beiteområder skal uttak av dyr som gjør skade på beitedyr gjøres raskt, og i slike områder skal miljøforvaltningen i større grad enn i dag bidra til å effektivisere slikt uttak, uavhengig av om bestandsmålet er nådd. I prioriterte rovviltområder skal saueproduksjon og andre produksjoner basert på utmarksbeite tilpasses gjennom forebyggende tiltak og omstilling, med utgangspunkt i forekomsten av rovvilt i beiteområdet. Det skal ikke være rovdyr som representerer et skadepotensial i prioriterte beiteområder for husdyr og kalvingsområde for tamrein.»

– Legg merke til at det står «skal» og «må» i dette punktet i Rovviltforliket. Dette er ikke en vurderingssak, sier Furunes. 

Furunes mener at hvis binner med unger skal kunne etablere seg i beiteprioriterte områder, vil ikke beitedyra lenger ha forrang i disse områdene. 

Innfridd bestandsmål for første gang

Hun mener også at Høyesteretts dom fra mars i år, hvor felling av to ulveflokker i Hedmark utenfor ulvesona ble erklært lovlig, er overførbar til bjørn i Trøndelag. Det er særlig at bestandsmålet er oppnådd i regionen og at det er snakk om beiteprioritert område som gjør at høyesterettsdommen er relevant.

Rovviltnemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal fikk i år for første gang myndighet til å sette kvoter på bjørn i regionen. Det skjedde fordi det regionale bestandsmålet om tre ungekull ble innfridd i fjor

I april vedtok nemnda enstemmig en kvote på tre bjørner og at også binner med unger skal kunne skytes. Etter klagebehandling hos Klima- og miljødepartementet ble beskyttelsen av binner med unger likevel gjenopprettet.

Ønsker tydelig sonering

Det er dokumentert bjørneskader på sau i trønderkommunene Snåsa, Røros, Steinkjer og Overhalla i sommer. Ingen av skadene er skjedd innenfor området som er prioritert til bjørn.

Forvaltningsområdet for bjørn i Trøndelag ligger inn mot svenskegrensa. Grafikk: Miljødirektoratet

– Vi ønsker ikke å risikere store tap av sau i beiteprioritert område enda et år. Om binner med unger skal vernes i beiteprioriterte områder, oppnår vi ikke tydelig soneforvaltning, sier Furunes.

Det er oppfyllelse av det regionale bestandsmålet som bestemmer om rovviltnemnda i regionen har beslutningsmyndighet om kvoter for felling av bjørn. Det er én annen rovviltnemnd som har slik myndighet, nemlig region 5 (Hedmark).

I denne regionen er det hittil felt én av tre bjørner på skadefellingskvota, og leder for nemnda Stein Tronsmoen kunne tirsdag opplyse overfor Rovdyr.org at det ennå ikke foreligger noen planer om å utvide bjørnekvota.

Bildet av bjørnebinne med unge øverst i artikkelen er tatt av Hermann Sotkajærvi og benyttes med tillatelse fra fotografen.