Rovdyrpolitikken er ingen suksess for reindrifta

Klima- og miljødepartementets beskrivelse av rovdyrpolitikken som en suksess
er en dårlig beskrivelse av reindrifta. Riksrevisjonen dokumenterte også det
motsatte i sin rapport i fjor sommer.

Stortingets kontroll – og konstitusjonskomite arrangerte høring om Riksrevisjonens rapport
25. november 2019.

Her er et utdrag fra Sametingets høringsinnlegg i Stortinget:

«…Ja, det er store rovdyrtap i reindriftsnæringen i Troms og Finnmark, men Sametinget erfarer
at tapene også er store i Nordland og i andre områder i de samiske beitenæringene. Spesielt er
tapene av kalv store. Mye av disse tapene skyldes ørn. Meldingen fra reindriftsnæringen er at
kongeørnbestanden er mye høyere enn de funn forskning og myndigheter viser til.
Tilbakemeldingen fra reindriftsnæringen er at situasjonen de siste årene har vært kritisk i flere
av kalvingsområdene, og at det er tap både av voksne dyr og av kalver. Næringen observerer
også at havørn forårsaker tap av kalver. Dette medfører lav kalveprosent utover i driftsåret i
flere områder. Sametinget har tatt opp dette med Klima- og miljødepartementet og bedt om
forebyggende hastetiltak, men vi har ikke fått gjennomslag for det. Tapssituasjonen medfører
også både økonomiske og psykiske belastninger for berørte eiere av beitedyr. Store rovvilttap
fører til at mange sauebønder har valgt å slutte, og at reindriften sliter…»

Grafikken viser tapsutvikling for reindrifta de siste årene. Kilde: Miljødirektoratet