Ingen kvotejakt på gaupe i nord og på Østlandet

Miljødirektoratet åpner ikke for kvotejakt på gaupe i de regionene hvor gaupebestanden ligger under Stortingets bestandsmål, heter det i en pressemelding tirsdag.

I region 4 (Oslo/Akershus/Østfold) og region 5 (Hedmark) ligger bestanden under bestandsmålet. Her har rovviltnemndene anmodet Miljødirektoratet om ikke å åpne for kvotejakt på gaupe i 2023. Miljødirektoratet har valgt å følge rådene fra rovviltnemndene, heter det videre i pressemeldingen.

Rovviltnemndene i region 7 (Nordland) og region 8 (Troms og Finnmark) har anmodet Miljødirektoratet om å åpne for kvotejakt i 2023. Kvotejakt på gaupe er et verktøy for å regulere bestanden, men den skal også bidra til å styre utbredelsen og redusere og hindre skader i områder hvor tamrein og bufe beiter.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, viser til at gaupebestanden er lavere enn Stortingets mål både i landet som helhet og i enkelte regioner, og at det er dette som er grunnen til at det ikke åpnes for kvotejakt på gaupe i fire av landets åtte rovviltregioner.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper av gaupe i Norge. Disse er fordelt på sju av åtte forvaltningsregioner for rovdyr. Den eneste regionen som ikke har bestandsmål for gaupe er region 1 (Vestlandet).

I region 2 (Sør-Norge), region 3 (Oppland) og region 6 (Midt-Norge) ligger bestanden over bestandsmålet. Her har de ulike rovviltnemndene åpnet for felling av til sammen 51 gauper i 2023. Flere av kvotene fra disse regionene er påklaget. Klima- og miljødepartementet er klagemyndighet og vil i løpet av de kommende ukene fatte endelig vedtak i regioner der det har kommet klager.

Før jakta startet i februar 2022 var det 58,5 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer ca. 343 dyr, ifølge Rovdatas bestandsrapport fra juni. Rapporten inneholder dessuten beregninger som indikerer at det forventede antallet familiegrupper denne vinteren er 63.

Kvotejaktperioden for gaupe varer fra 1. februar og til 31. mars eller til kvoten er fylt i det aktuelle området.

I vinter var den totale kvoten i Norge på 74 gauper, og 67 gauper ble belastet kvota. Når kvota ikke ble helt fylt, skyldtes det at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten var blitt fylt opp.

Heller ikke vinteren 2022 var det åpnet for kvotejakt på gaupe i regionene 4 og 5.