Ulveangrep: Uvanlig hard start på beitesesongen

Minst 69 sau og lam er dokumentert skadd hittil i beitesesongen, viser tall fra Rovbase, miljøforvaltningens oversiktsverktøy for skader, DNA-prøver og rovviltobservasjoner.

Tallet kan ventes å øke en del etter hvert som Statens naturoppsyn (SNO) får tid til å oppdatere sine registre. Fra SNOs mann på Dombås, Ole Knut Steinset, får Rovdyr.org opplyst at fire skader, den siste fra mandag, er dokumentert i Øystre Slidre. 

Steinset legger til at minst 20 dyr nylig er skadd av ulv i Skåbu i Nord-Fron kommune, men at en samlet oversikt ikke vil være klar før tirsdag.

Statens naturoppsyn flår dyr som er utsatt for rovdyrskade for å artsbestemme skadevolder etter bitemerker og andre tegn. Her fra Skåbu i Nord-Fron. Foto her og øverst i artikkelen: Statens naturoppsyn

Rovdyr.org har søkt etter skader i tidsrommet 1. mai til 17. juni de ulike årene, og en må tilbake til det store skadeåret 2018 for å finne større dokumenterte tap såpass tidlig i beitesesongen. Den gangen var 127 sau og lam påvist tatt av ulv i det aktuelle tidsintervallet, og skadene skulle denne sesongen vise seg å bli spesielt store i Tynset, Tolga og Rendalen i Nord-Østerdalen.

Hittil i år er det dokumentert ulveskader på sau og lam i kommunene Øystre Slidre, Nord-Fron, Gausdal, Ringebu, Østre Toten, Hurdal og Eidsvoll, ifølge Rovbase. Av de 69 dokumenterte skadene hittil i år, har 48 funnet sted i Gausdal, og de aller fleste skjedde i månedsskiftet mellom mai og juni.

Dette bildet av en ulv ble tatt av et viltkamera i Eidsvoll kommune 31. mai. Foto: Skadefellingslaget på Øvre Romerike

I tillegg til skader på sau og lam, har det også vært omfattende skader på tamrein i Sør-Varanger kommune i Finnmark i år, framgår det av Rovbase. Siden nyttår er 44 reinsdyr dokumentert tatt av ulv i kommunen, som ligger helt nordøst i Norge, inn mot russergrensa. 

Også to geiter er dokumentert skadd av ulv i Grue kommune i Innlandet, noe som kan leses i et avslag fra Statsforvalteren i Innlandet på en søknad om skadefelling. Skadene fant sted 3. juni.

I skrivende stund gjelder et vedtak fra Statsforvalteren i Innlandet om skadefelling på én ulv. Vedtaket omfatter kommunene Gausdal, Øystre Slidre, Etnedal og Nordre Land, samt deler av kommunene Vågå, Sel, Nord- Fron, Sør- Fron og Nord-Aurdal.

Statsforvalteren i Oslo og Viken ga lørdag skadefellingstillatelse på én ulv i deler av kommunene Hole, Ringerike, Jevnaker og Lunner, heter det i en SMS fra Statsforvalterens varslingstjeneste. Lørdag ble to kadaver av sau påvist tatt av ulv i Hole kommune.

DNA-analyser av spytt rundt sår hos skadde beitedyr har påvist tilstedeværelsen av to ulver i områder vest for ulvesona den siste måneden. Ulvene det er snakk om, har individkodene V1184 og V1185. 

V1184 er født i Snösjön-reviret i Sverige og er påvist i kommunene Hurdal i Akershus og Østre Toten i Innlandet. Rovbase opplyser ikke om kjønn på ulven. Snösjön-reviret ligger i deler av de svenske fylkene Dalarna, Västmanland og Örebro.

V1185 er ei tispe født i Kesberget-reviret i Västmanlands len Sverige og er dokumentert i Gausdal kommune i Innlandet. 

Antall ulver i Norge og Sverige har gått ned det siste året, fra cirka 510 individer forrige vinter til cirka 440 individer i vinter. Nedgangen har funnet sted i begge land, heter det i en pressemelding fra Rovdata tidligere denne måneden.

Norge og Sverige deler en felles bestand av ulv som lever uavhengig av landegrenser på den skandinaviske halvøy. Ulvene overvåkes vinterstid med felles metoder i begge land i registreringsperioden fra 1. oktober til 31. mars.

Til sammen er det påvist 46 ulveflokker og 30 revirmarkerende par i begge land i vinter.

I 44 av ulveflokkene er det konkludert med at det ble født ulvevalper våren 2023. 36 av dem i Sverige, 5 i Norge og 3 i revir på begge sider av riksgrensen.

– Det er registrert sju færre ulvekull i den skandinaviske bestanden i vinter, sammenlignet med forrige vinter. Det skyldes en nedgang på tre kull i grenserevir og seks kull i Sverige. I helnorske revir har det derimot vært en økning på to ulvekull, forklarer Jonas Kindberg, leder i Rovdata i pressemeldingen