Statsforvalteren innstiller på at tre ulverevirer kan felles innenfor ulvesona

Statsforvalteren i Oslo og Viken innstiller på at de tre ulverevirene Mangen, Hornmoen og Rømskog skal kunne tas ut under vinterens lisensfelling. Ei kvote på inntil 24 dyr anses som i utgangspunktet tilstrekkelig for å ta ut de tre revirene.

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesona kan begynne 1. januar og pågå fram til og med 15. februar. 

Statforvalteren i Oslo og Viken er sammen med Statforvalteren i Innlandet sekretariat for rovviltnemndene som fatter vedtak som angår ulvesona: Nemnda i Hedmark (region 5) og nemnda i Oslo, Akershus og Østfold (region 4).

Nemndene skal behandle saken i et felles møte 26. august, og den foreslåtte kvota framgår av saksdokumentene i forkant av møtet.

Klagebehandling i vente

Det har foregått lisensfelling av ulv innenfor ulvesona årlig siden 2019. Hvert år har prosessen vært slik at sekretariatet har fremmet sin innstilling på sommeren, dernest har nemndene fattet vedtak hvor flere revirer legges til kvota. Nemndenes vedtak har alle tre årene vært fulgt av flere måneders saksbehandling og klagehåndtering, og til slutt har Klima- og miljødepartementet avgjort saken i desember like før jaktstart, og dermed har det endelige vedtaket blitt identisk med sekretariatets innstilling.

Ulvereviret Mangen har sin arealbruk i grenseområdene mellom Viken og Innlandet i kommunene Aurskog-Høland, Nes, Eidskog, Sør-Odal og Kongsvinger. Hornmoen-ulvene benytter områder i Elverum og Våler kommuner i Innlandet, mens Rømskog-reviret hovedsakelig ligger i Aurskog-Høland kommune i Viken, men også med DNA-dokumentasjon på svensk side av grensa i 2020 og tidligere år.

Bestandsmålet for ulv i Norge er på mellom fire og seks årlige valpekull, hvorav minst tre må være dokumentert i revirer som i sin helhet ligger på norsk territorium. Ynglinger i revirer som både ligger i Norge og Sverige telles som halve ynglinger.

I sekretariatets innstilling heter det om den foreslåtte kvota at «Med et slikt uttak kan det etter sekretariatets vurdering fortsatt sannsynliggjøres at det nasjonale bestandsmålet nås i 2022, men man vil ligge nært delkravet om 3 helnorske ynglinger. Samtidig vil det være et tilstrekkelig antall ynglinger i grenserevir til at man ved neste års yngling vil ligge i det øvre intervallet av bestandsmålet.»

Vil dempe konflikt

Ulvebestanden i Norge har over flere år ligget over bestandsmålet. Sist vinter ble resultatet av bestandsovervåkingen 8,5 ynglinger, ifølge Rovdata.

Statsforvalteren ønsker å dempe konflikten rundt ulveforvaltningen og skriver i sin instilling at «En del av konflikten knytter seg til at ulvebestanden over tid har vært over det bestandsmålet som er vedtatt av Stortinget. Konfliktnivået knyttet til rovviltforvaltningen er i dagens situasjon så høy at det å dempe konfliktnivået må ansees som en tungtveiende offentlig interesse. Etter sekretariatets oppfatning vil felling av revirene Hornmoen, Mangen og Rømskog bidra til økt tillit til forvaltningen fordi ulvebestanden forvaltes i tråd med Stortingets føringer.»

I 2019 ble ulvene i reviret Slettås i Trysil felt, året etter Letjenna i Elverum og i vinter var det Kynna i Åsnes og Aurskog i Aurskog-Høland.

Oslo tingrett har i en ikke rettskraftig dom fra juli konkludert med at vedtaket om ulvefelling i Letjenna var ulovlig. Ankefristen for dommen er 15. september.

Når det gjelder lisensfelling i de gamle fylkene Akershus og Hedmark utenfor ulvesona, har sekretariatet innstilt på ei kvote på 12 ulver. Lisensfellingsperioden utenfor sona varer fra 1. desember til 31. mai.

Bildet av ulv øverst i artikkelen benyttes etter avtale med opphavsrettseier Odd Granås.