Sesongens første lisensfelling av jerv fant sted i Innlandet

Onsdag fant sesongens første lisensfelling av jerv sted i Rendalen i Innlandet.

Regjeringen flyttet tidligere i år startdatoen for lisensfellingsperioden fram til 20. august. Tidligere år har oppstarten vært 10. september.

For landet som helhet er det vedtatt kvoter på til sammen 149 dyr. Lisensfellingsperioden varer fram til og med 15. februar.

Lars Gangås, seniorrådgiver i Statens naturoppsyn, har vært på skuddplasskontroll og sjekket at alt har foregått på rett måte under jervefellingen. Han forteller at det er snakk om en hannjerv på 12,7 kilo som endte sine dager øst for Undset, nord i Rendalen kommune.

– Det er antakeligvis en årsvalp. Den hadde hvite tenner uten særlig slitasje og det var ingen synlige testikler, sier Gangås til Rovdyr.org.

– Jeg hadde forsåvidt ventet at det ville gå kortere tid før den første jerven ble felt i år. I dette tilfellet er det snakk om en type felling som det har vært mye av i Hedmark de siste årene. Man legger ut et åte, som overvåkes med kamera. Når det observeres jerv på kamera, reiser man ut og slipper en hund på sporet. Så går det ofte ikke særlig lang tid før jerven er felt, sier han.

Da lisensfellingsdatoen ble flyttet fram til 20. august, var en av hovedgrunnene at det er mange reinsjegere i fjellet på denne tida av året. 

Jerven holder ofte til i utilgjengelige områder langt til fjells, og det har gjennom flere år vært vanskelig å få fylt lisensfellingskvotene for jerv. Det nasjonale bestandsmålet for jerv er på 39 årlige ynglinger, mens antall registrerte ynglinger de siste årene har ligget rundt 60.

Regjeringen har som uttalt mål at bestanden av jerv bør reduseres for å unngå skader på sau og tamrein. Tanken har vært lisensfellingen blir mer effektiv dersom reinsjegere som tilfeldigvis treffer jerv i fjellet, også kan ta den ut.

Det foregår reinsjakt også i Rendalen, men det er ikke noen effekt av reinsjakt og mulighet til å ta ut jerv samtidig som har slått til under den første lisensfellingen av jerv i årets sesong, forteller Gangås.

– Det hadde ikke spilt noen større rolle om jerven hadde spist på kadaveret noen dager til for deretter å bli felt en eller annen gang etter 10. september. Har du først åtet inn en jerv, vil den før eller siden komme tilbake, sier han. 

Lisensfellingsperioden begynte 20. august i seks av landets åtte rovviltregioner. I Troms og Finnmark (region 8) var det kommet inn klager på lisensfellingskvota, og disse klagene ble gitt oppsettende virkning. Dermed ble oppstart utsatt til 2. september i denne regionen.

Nemnda hadde vedtatt ei kvote på 45 jerver, med ei hunndyrkvote på ti individer i yngleområdene. Etter klagebehandlingen har Klima- og miljødepartementet redusert hunndyrkvoten, og det er nå ei samlet kvote på inntil seks hunndyr innenfor yngleområdene for jerv i Troms og Finnmark. 

I Oslo, Akershus og Østfold (region 4) er det ikke fattet vedtak om lisensfelling av jerv, og temaet skal behandles under et møte i rovviltnemnda mandag. Sekretariatet har anbefalt kvote på én jerv i de områdene av regionen som ikke omfattes av ulvesona.

Bildet øverst i artikkelen viser jerven som ble felt i Rendalen 8. september og er tatt av Lars Gangås, Statens naturoppsyn.