Bjørn felt på vei inn i kalvingsland for tamrein

– Bjørnen var på vei inn i kalvingslandet, den var ikke mer enn en til to kilometer unna en flokk hvor kalvingen nettopp har begynt, sier Oddleif Nordsletta i Statens naturoppsyn (SNO) til Rovdyr.org. 

Det er reineiere i Njeaiddan sijte som har flokken sin i området Vuolajohka i Porsanger kommune i Finnmark hvor bjørnen ble felt. Området er utenfor yngleområdet for bjørn i Finnmark.  

– Fellingen fant sted langt inne i beiteprioritert område, sikkert nærmere ti mil fra grensa til forvaltningsområdet for bjørn, sier Nordsletta.

Den felte bjørnen er en hannbjørn på mellom 70 og 80 kilo og som anslagsvis er to og et halvt år gammel, skriver avisa iFinnmark. Bjørnen ble felt av SNO fra helikopter ved 10-tida onsdag, ifølge avisa.

Miljødirektoratet fattet vedtak om skadefelling av bjørnen tirsdag. 

«Det aktuelle området der bjørnen nå er registrert er i beiteprioritert område, og relativt langt fra områdene som er prioritert for bjørn. Aktiviteten er i tillegg registrert å være i tilknytning til kalvingsområde, i kalvingstiden. Det er ikke påvist skader på rein på vedtakstidspunktet. Vi legger til grunn at det kan være samme bjørn som forårsaket skader på sau høsten 2023, samt at området den nå er registrert er særlig sårbart for reindrifta på denne årstiden. Vi anser at bjørn har et betydelig potensial for å forvolde skader på tamrein under kalvingstiden», skriver direktoratet i sitt vedtak.

Både reinbeitedistrikt 16 og 14A og sauebønder i Lakselv og Brennelv beitelag har henvendt seg til Miljødirektoratet med søknad om uttak av bjørn i området. Spor etter bjørn er funnet i nærheten av kalvingsland for tamrein både 26. april og 6, mai.

Lakselv og Brennelv beitelag mistet nærmere 200 dyr på beite i fjor sommer. Statsforvalteren ga gitt tillatelse til felling av bjørn i september, men den aktuelle bjørnen ble ikke felt, framgår det av direktoratets vedtak.

Store tap av sau sist beitesesong har skapt mye uro mange steder i Finnmark. Bjørn var registrert som største skadevolder på sau i fylket i 2023, etterfulgt av kongeørn.

– Det er vanskelig å se for seg at en skal kunne opprettholde saueholdet i Finnmark i nåværende form, dersom det ikke blir gjort noen grep når det gjelder rovviltpolitikken, har Bjørn Tore Søfting, leder av Finnmark Sau og Geit, uttalt tidligere i år.

Bildet øverst i artikkelen viser bjørnen som ble felt i Porsanger onsdag. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet