– Vi har fått en konsultasjonsordning hvor vi opplever at miljøsiden overstyrer landbruket

– Har vi en balansert forvaltning der man veier landbruk opp mot miljø? Min påstand er at vi ikke er kommet dit vi må, sier Kari Anita Furunes til Rovdyr.org.

– Vi er nå litt over to år inn i ordningen. Statsministeren lovet oss at dette skulle bli starten på en endret kurs, men vi har fått en konsultasjonsordning hvor vi opplever at miljøsiden overstyrer landbruket, sier hun.

Furunes sitter i landsstyret til Utmarkskommunenes sammenslutning, er tidligere Senterparti-ordfører i Meråker kommune i Trøndelag og er nå leder for rovviltnemnda i Trøndelag og Møre og Romsdal (rovviltregion 6).

For to år siden ble ulike ordføreropprop, signert hver av mer enn 200 av landets ordførere, gjenstand for en god del oppmerksomhet. Hovedbudskapet i oppropene var at den såkalte todelte målsettingen for rovdyrpolitikken ikke ble innfridd, og at hensynet til rovdyra gikk på bekostning av beitebruk og annen utmarksvirksomhet. 

Konfliktnivået knyttet til rovdyrforvaltningen var altfor høyt, mente ordførerne.

Bjørn i Trøndelag

Det som utløste ordførerprotesten var store tap til bjørn i Trøndelag i perioden 2016 til 2018. Siden spredte protestene seg til Oppland, Hedmark, Nordland, Troms, Sogn og Fjordane, Finnmark, Østfold og Møre og Romsdal.

Oppropene førte til at statsminister Erna Solberg (H), daværende landbruksminister Bård Hoksrud (Frp) og daværende miljøminister Ola Elvestuen (V) møtte en gruppe utvalgte ordførere og representanter for Utmarkskommunenes sammenslutning (USS).

Da møtet var ferdig, kunne statsministeren opplyse at USS skulle få koordinere en konsultasjonsordning, hvor ordførere og departementene skulle møtes regelmessig for å ta opp problemstillinger knyttet til rovviltforvaltningen og utfordringer med å innfri den todelte målsettingen.

Det forrige ordinære møtet i ordningen var 22. september. Da var i tillegg Landbruksdirektoratet og Miljødirektoratet representert. Også prosessen med å få disse to faginstansene representert under møtene har tatt to år. Det er for lang tid, mener Furunes.

I tillegg var det et evalueringsmøte 8. oktober. Her møtte den faste gruppen som deltar i konsultasjonsordningen og fire ordførere sammen med statsministeren, miljøministeren og landbruksministeren. Det ble diskutert forskjellige problemstillinger som de ulike kommunene har måttet håndtere i sommer og i høst.

– Hele poenget med ordningen, og med den todelte målsettingen, er at partene skal være mer likestilt. Slik framstår det ikke for meg. Landbruksministeren er opptatt av de problemene vi sliter med, men når ikke gjennom, sier hun videre.

– Miljøministeren er mer opptatt av å kvittere ut at de har gjort det de sier de skal gjøre i Granavolden-erklæringen og å dysse ned problemer enn å faktisk lytte til det vi har å si, sier Furunes.

Under det siste møtet var det flere temaer på agendaen: Problemer med å få dokumentert tap av reinkalv til både ørn, jerv og gaupe i Nordland, men tapt til ørn ble dokumentert i vår på snø. Reindrifta har opplevd opptil 70 prosent tap av kalv.

Ønsker hundetrening i Norge

Også effektiv skadefelling var et tema. Miljødepartementet tillater såkalt løs, på drevet halsende hund i et prøveprosjekt under skadefelling, men ikke at hunder skal kunne trenes opp til denne funksjonsmåten i Norge.

– Skadefellingsmannskap i Nord-Østerdalen måtte låne hund fra Sverige, og det ga en stor effektivisering. Men når det var behov for den igjen, var den ikke tilgjengelig. Slik kan det ikke være, sier Furunes.

Også skadefelling av ulv i Ringebu og Sør-Fron i Innlandet har vært diskutert. Furunes mener Statens naturoppsyn (SNO) burde ha fått en større rolle da en ulv gjorde skade på sau der.

– Det er behov for tiltak som funker. I området det er snakk om, er det snaufjell. Da kan SNO bruke helikopter til å felle ulven, i motsetning til i områder med mye trær og annen vegetasjon. Det ble søkt om bruk av helikopter, men ble gitt avslag i flere instanser – også etter møte med miljøministeren. I stedet måtte skadefellingslaget kjøre inn med ATV. Til sammen ble fem hunder og rundt 25 personer benyttet i skadefellingsforsøket. Det hele kostet 470.000 kroner. Det ble registrert bruk av 1620 arbeidstimer og ingen vet hvor ulven ble av. Det hele tar for lang tid og blir altfor dyrt, sier hun.

Savner Bollestad

Også i Namdalen har det vært mye konflikt knyttet til bjørn og tap av sau i beiteprioriterte områder. 17 søknader og 17 klager om skadefelling i beiteprioriterte områder ble avslått, statsministeren selv grep inn, og i juli ble det felt to bjørner i Grong kommune.

– Når det gjøres på denne måten, blir ikke systemet og forvaltninga fulgt opp etter hensikten. Spørsmålet er om vi egentlig har kommet noe lengre i selve forvaltninga enn det vi var før vi begynte med konsultasjonsordningen for mer enn to år siden, sier Furunes.

Hun har også ytterligere én betraktning å komme med:

– Etter møtet vi hadde i oktober, sendte statsministerens kontor ut pressebilder hvor landbruksminister Olaug Bollestad ikke engang var med på bildet. Når vi som er på møtene ser hvor mye landbrukssiden blir overstyrt, kan en virkelig lure på hva slags budskap statsministerens kontor ønsker å formidle, sier hun.

Dette bildet, som mangler landbruksminister Olaug Bollestad, får Kari Anita Furunes til å stille spørsmål om hva Statministerens kontor ønsker å formidle om verdien av landbrukets deltakelse i konsultasjonsordningen. Foto: Statsministerens kontor

Mener det går i riktig retning

Widar Skogan (KrF), statssekretær i Landbruksdepartementet, mener Furunes tegner et bilde som er altfor svart/hvitt.

– Jeg opplever at Landbruksdepartementet og Miljødepartementet har en god dialog. Begge departementene var ute i to krevende områder i sommer, i Bardu og Grong. Begge disse stedene fikk vi gjort tiltak som gikk i beitenæringa sin favør, sier Skogan.

I Bardu i Troms er det bestemt at en bjørnefamilie skal flyttes og i Grong i Trøndelag ble det felt to bjørner i sommer.

– Jeg forstår at det er mulig å diskutere hastighet og framdrift, men det viktigste er i min mening å få med seg at utviklingen går i riktig retning, sier han.

Ernas statssekretær avviser overstyring

Rovdyr.org har sendt et knippe spørsmål til Statsministerens kontor og får svar fra statssekretær Rune Alstadsæter (H).

Statssekretær Rune Alstadsæter. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

– Konsultasjonsordningen med USS, KLD og LMD kom på plass etter at statsministeren selv satte den i gang. Går arbeidet i konsultasjonsordningen fort nok etter statsministerens vurdering?

– Dialogmøtene er veldig nyttige, og vi har gode erfaringer med disse møtene. Dialog er veien å gå for å redusere konflikt. Mitt inntrykk er at USS også er fornøyd med dialogmøtene. På møtet 8. oktober ble det vist til flere konkrete resultater, blant annet endringer i analyser av bjørne-DNA, etablering av klagerett for kommuner og bruk av midler til forskning og utredning. Det er krevende saker som diskuteres, men vi har oppnådd resultater så langt. Den gode dialogen fortsetter, uttaler Alstadsæter.

– Har de to departementene LMD og KLD evnet å på tilstrekkelig måte veie hensynet til beiteinteresser og annen utmarksnæring opp mot hensynet til rovdyrvern? Har Furunes rett når hun sier at miljøsiden overstyrer landbruket?

– I rovviltforvaltningen er det ofte sterke motsetninger mellom ulike interesser. Vi har en todelt målsetting om å ta vare på både rovviltbestander og beitenæring. Dette er krevende, men jeg mener vi har funnet en god balanse. At miljøsiden overstyrer landbruket gir ikke et riktig bilde av situasjonen. Hvis vi bruker bjørn som eksempel, er det slik at bestanden i dag er langt under det bestandsmålet Stortinget har vedtatt. Likevel blir det hvert år felt bjørn i Norge av hensyn til nettopp beitenæringen, svarer statssekretæren.

– Furunes stiller spørsmål med hva som er budskapet når Statsministerens kontor sender ut et bilde fra møte i konsultasjonsordningen hvor landbruksministeren ikke er med. Hva er grunnen til at statsråd Bollestad ikke er med på bildet? Og er Statsministerens kontor enig i at det med fordel kunne ha blitt brukt et annet bilde?

– På dette bildet er det dessverre flere av møtedeltakerne som ikke er med. I tillegg til Olaug Bollestad er heller ikke landstyremedlemmene i Utmarkskommunenes sammenslutning Kari Anita Furunes eller Linda Døsen med. Fotoet ble sendt til Namdalsavisa etter avtale med dem, men med en presisering om at alle møtedeltakerne dessverre ikke var med på bildet. Det hadde vært bedre om vi hadde sendt et bilde der alle møtedeltakerne var med. Vi legger derfor med et bilde til dere der alle deltakerne er med, svarer Alstadsæter. 

Statsministerens kontor har sendt dette bildet med landbruksminister Olaug Bollestad. Foto: Klima- og miljødepartementet

Bildet av Kari Anita Furuseth øverst i artikkelen er tatt av Ole Alexander Kirknes for Senterpartiet.