Ulverettssak: Staten vant i Høyesterett

Tirsdag kom Høyesteretts kjennelse i saken om gyldigheten av Klima- og miljødepartementets vedtak om lisensfelling i Letjenna-reviret. Det er NOAH – for dyrs rettigheter som har brakt saken til retten. Utmarkskommunenes Sammenslutning, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og Norskog har vært partshjelpere på statens side.

I kjennelsen konkluderer Høyesterett at vedtaket om lisensfelling fra desember 2019 var gyldig og at NOAH ikke må betale motpartens saksomkostninger. Dommen er enstemmig.

NOAH har tidligere fått medhold for sitt syn i Oslo tingrett i 2021 og i Borgarting lagmannsrett i 2022. Staten har anket begge disse to rettsavgjørelsene.

Letjenna-reviret hadde tilhold primært i Åmot kommune i Innlandet, og ulveflokken benyttet arealer innenfor ulvesona. Fire ulver ble felt i reviret i januar 2020.

Også i 2020 avgjorde Høyesterett en tvist knyttet til norsk ulveforvaltning. Da var det WWF som ikke fikk medhold i sin påstand om at et vedtak om å felle ulvene i Julussa- og Osdalsflokkene utenfor ulvesona var ugyldig.

Den nå foreliggende dommen bygger videre på prinsippene fra Høyesteretts avgjørelse for tre år siden.

Høyesterett skriver følgende i en melding på sine nettsider:

Høyesterett kom til at det ved felling av ulv innenfor ulvesonen, må foretas en interesseavveining mellom de offentlige hensyn som tilsier felling og de vernehensyn som taler mot. At Stortingets fastsatte bestandsmål er nådd, står sentralt i vurderingen, men gir i seg selv ikke tilstrekkelig grunnlag for felling.

I den konkrete vurderingen kom Høyesterett til at det var interesseovervekt for å felle de aktuelle ulvene. Bestandsmålet var nådd med forholdsvis god margin i flere år. De distriktspolitiske og konfliktdempende interessene veide da tyngre enn verneinteressene.

Dommen avklarer vilkårene for å kunne felle ulv innenfor ulvesonen.

– Det er bra at vi får bekreftet at det er de folkevalgte på Stortinget som legger de politiske føringene for norsk rovviltforvaltning, og ikke rettsvesenet, sier Arve Sætra, styreleder i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) er tilfreds med at Høyesterett har bekreftet at ulveforvaltningen ligger innenfor rammene av rovviltforliket i Stortinget, Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

– Dommen bekrefter denne linjen, som Regjeringen derfor også vil videreføre, sier Eide.

– Jeg er glad for at Høyesterett har kommet til at vedtaket om felling av ulvene i Letjenna-flokken er gyldig. Det er i tråd med hva staten har anført hele veien. Vi vil nå gå grundig gjennom avgjørelsen sammen med vår prosessfullmektige. Det er positivt at vi har fått en endelig avklaring fra vår høyeste rettsinstans på prinsipielle spørsmål om forvaltning av ulv, sier han i en pressemelding.

NOAH mener Høyesterett i realiteten har fjernet lovens vern av ulv, skriver VG.

– Ved å godta at staten bruker ulvens tilstedeværelse i ulvesonen rent generelt, kombinert med et oppnådd «bestandsmål», som grunn til å skyte et kritisk truet dyr, har Høyesterett i realiteten fjernet vern av ulv i Norge. Terskelen for å skyte dette truede dyret skal være høy i sonen, likevel sier Høyesterett at terskelen er «lav» når bestandsmålet er nådd. Dette betyr at lovens vern i realiteten er byttet ut med nettopp bestandsmålet. Det er en rettslig skandale, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen, i en pressemelding.