Oppdatering: Rettssak om lisensfelling av ulv flyttes to dager

Oppdatering 5. januar klokka 17: Oslo tingrett flytter saken om lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv to dager, slik at saken går 13. og 14. januar. Dette får Rovdyr.org bekreftet fra Oslo tingrett.

– Staten ba om en utsettelse av de muntlige forhandlingene og alle aktørene ble sammen med retten derfor enig om å utsette oppstart til 13. januar, skriver Markus Iestra, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo tingrett, i en epost til Rovdyr.org.

Det er med andre ord torsdag og fredag til uka at det som på jussens språk omtales som «muntlige forhandlinger» foregår. Tirsdag ble det meldt fra tingretten at saken var berammet tirsdag og onsdag.

Tre organisasjoner har klaget på vedtaket om lisensfelling av ulv som Klima- og miljødepartementet offentliggjorde 22. desember og bedt om midlertidig forføyning.

Tingretten kom onsdag i romjula med en kjennelse som inntil videre forbød igangsettelse av lisensfelling i de fire ulverevirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås, som alle har tilhold innenfor ulvesona.

Det er organisasjonene NOAH, WWF og Foreningen våre rovdyr har levert inn kravet om midlertidig forføying mot lisensfelling av ulv innenfor ulvesona, som etter planen skulle ha satt i gang fra nyttår.

Like før jul kunngjorde Klima- og miljødepartementet at de åpner for lisensfelling av fire ulveflokker innenfor ulvesona: Den helnorske flokken Hornmoen, grenseflokkene Rømskog og Bograngen og i tillegg de gjenlevende ulvene i Slettåsflokken. Lederparet i sistnevnte flokk ble felt like utenfor ulvesona tidligere i desember.

Fellingsvedtaket medførte i utgangspunktet ei kvote på 25 ulver fordelt på de fire revirene. Hensikten er at alle dyra i de fire revirene skal felles.

De tre organisasjonene som har bedt om stans i jakta har vist til at Oslo tingrett i sommmer kom fram til at et lignende vedtak fra 2019 om felling av alle ulvene i Letjennareviret var ugyldig. Denne dommen er anket av staten, og skal opp for lagmannsretten på forsommeren.

Felling innenfor ulvesona kan foregå fram til og med 15. februar. Tingrettens kjennelse berører ikke lisensfelling utenfor ulvesona.

Naturbruksalliansen, som består av en rekke organisasjoner for blant annet jordbrukere, skogbrukere og jegere, krever at jakttiden forlenges med det antall dager som jakten nå forsinkes med.

«Det er en samlet allianse av organisasjoner som uttrykker sin bekymring og uro for det juridiske spillet vi nå er vitne til ved at Oslo tingrett har stoppet lisensfelling i ulvesonen, på tvers av både stortingsflertallets og faglige myndigheters vurderinger», heter det i en uttalelse signert av representanter for Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.

«Uten lisensfelling innenfor ulvesona vil bruken av utmarksressursene langt utenfor ulvesona kunne bli sterkt redusert, med de følger dette har for matproduksjon, verdiskaping og friluftsliv», heter det videre i uttalelsen.

Bildet av ulv øverst i artikkelen benyttes med tillatelse fra fotograf Trond Burud.