Naturbruksalliansen inviterer til bålaksjon – markering mot ulveforvaltningen

Naturbruksalliansen ønsker å markere sin støtte til de regionale rovviltnemndenes vedtak om lisensjakt ulv i ulvesona gjennom en bålaksjon den 19. januar kl. 18.

På grunn av covid-19 er det ikke aktuelt å samle større folkemengder. Isteden oppfordrer vi alle som vil være med i markeringen til å tenne sitt eget bål og til å dele sine bålbilder på sosiale medier.

Aksjonen gjennomføres som følger:

  • Tenn bål den 19. januar kl. 18 og samle kun det antall personer som ut fra smittevernhensyn er forsvarlig.
  • Ta bildet av bålet
  • Del bildet på sosiale medier med emneknagg #bålaksjon2021
  • Knytt ett eller flere av følgende budskap til bildet:
    1. Lytt til rovviltnemndenes lokale stemme!
    2. Reduser ulvetrykket i ulvesona!
    3. Følg opp Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv!

I tillegg vil Naturbruksalliansen tenne bål med inviterte gjester på utvalgte steder i landet. Vi deler bilder også fra disse bålene.

Takk for at du er med på markeringen!

Med hilsen
Naturbruksalliansen

PS: Du kan også følge Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk på Instagram og Facebook.

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen-Mjøsen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Oppland og Akershus.

Naturbruksalliansens uttalelse i forbindelse med Bålaksjon for lisensjakt ulv innenfor ulvesona 2021

Vil Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv noen gang bli fulgt opp?

Nok en gang har Klima – og miljødepartementet gått imot Rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv i ulvesonen. Nok en gang gis ikke rovviltnemndene det spillerommet de er tiltenkt i henhold til Stortingets intensjon. Nok en gang trumfes flertallsstyrets vilje. Vi er lei.

Naturbruksalliansen vil minne om at ulvebestanden har ligget høyt over Stortingets vedtatte bestandsmål på 4-6 ynglinger per år de siste fem årene, og den har hatt en tilvekst på 48% i perioden. Dette medfører tunge belastninger for beitebrukere, jegere, friluftsfolk og innbyggerne generelt i ulvesonen.

Naturbruksalliansen understreker at det må tas grep som bringer oss ned på vedtatt bestandsmål. Ved vurdering av uttak av rovvilt skal det i henhold til Naturmangfoldloves § 18c, legges vekt på om bestandsmål som er vedtatt i Stortinget er nådd.

Målet for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona i 2021 burde derfor være å redusere ulvebestanden slik at den er i tråd med Stortingets vedtatte bestandsmål, for på denne måten å dempe konfliktnivået og redusere belastningen i ulvesona. Rovviltnemndenes vedtak om å ta ut 5 flokker innebærer en aktiv forvaltning og følger opp Stortingets vedtak. Etter KLDs vedtak tas kun 2 flokker ut.

Med brennende støtte til rovviltnemndene – reduser ulvetrykket i ulvesona.