Gaupejakt i tre regioner – kvota er satt til 51 dyr

Klima- og miljødepartementet har behandlet to klagesaker om kvotejakt på gaupe for 2023. Gaupejakten starter onsdag 1. februar, og det er åpnet for jakt på 51 dyr, hvorav inntil 15 hunndyr. Dette opplyser Klima- og miljødepartementet i en pressemelding tirsdag.

Jakta avsluttes når kvota for de ulike kvotejaktsområdene er fylt, eller senest 31. mars.

Departementet har behandlet klage over vedtak om kvotejakt på gaupe for 2023 i region 2 (Vestfold og Telemark, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder) og region 6 (Møre og Romsdal og Trøndelag).

Nemndenes vedtak om kvotejakt er opprettholdt, med unntak av én endring i region 6, der hunndyrkvota etter anbefaling fra Miljødirektoratet er redusert med 3 hunndyr. I tillegg åpnes det for kvotejakt på gaupe i region 3 (tidligere Oppland). Dette vedtaket er ikke påklaget.

– Det er åpnet for kvotejakt i tre av åtte rovviltregioner i Norge på til sammen 51 individer. Dette gjelder regionene 2, 3 og 6 som omfatter tidligere Buskerud, Vestfold og Telemark, tidligere Aust-Agder og tidligere Oppland fylker og fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Ifølge Rovdata er det fra 2020 til 2022 registrert 66,5, 67 og 58,5 familiegrupper av gaupe i Norge. Bestandstallene viser at gaupebestanden i 2020 og 2021 lå svært nær det nasjonale målet på 65 ungekull i året, mens det for 2022 lå under, skriver departementet i pressemeldingen.

Det nasjonale bestandsmålet på 65 årlige ungekull er fordelt på regionale bestandsmål. I region 2, 3 og 5 (tidligere Hedmark) og 6 ligger bestandstallet på eller over det regionale bestandsmålet, mens regionene 4 (Oslo, tidligere Akershus og tidligere Østfold), 7 (Nordland) og 8 (Troms og Finnmark) ligger under. Region 1 (Vestland, Rogaland og tidligere Vest-Agder) har ikke bestandsmål for gaupe, og det er ikke åpnet for jakt i denne regionen.

Miljødirektoratet fastsetter kvote for gaupejakta i de regionene der bestanden ligger under bestandsmålet over et treårs gjennomsnitt. Direktoratet har ikke åpnet for gaupejakt i regionene 4, 5, 7 og 8.

I rovviltregion 1 (Vest-Agder, Rogaland og Vestland) har det gjennom mange år vært vanlig med kvotefri jakt på gaupe. I vinter har rovviltnemnda ikke vedtatt kvotefri jakt, og heller ingen kvote.

I fjor vinter var den totale kvoten i Norge på 74 gauper, og 67 gauper ble belastet kvota. Når kvota ikke ble helt fylt, skyldtes det at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten var blitt fylt opp.