Hva skjedde med ulvebestanden?

 

Lars Erik Brattås, produsent rovdyr.org

Hva skjedde egentlig med ulvebestanden på attenhundretallet? Vanlig oppfatning har vært at statlige nedslaktingskampanjer og skuddpremie førte til utryddelsen. Analyse av tallmateriale og kilder fra Statistisk Sentralbyrå viser at ulvebestanden ikke brøt sammen på grunn av jakt, men mer av naturlig årsaker som sykdom eller sult.

Historien har vært at statlig støttet nedslakting og skuddpremie førte de store rovdyrene nær utyddelse i Norge. Da Statistisk Sentralbyrå fant fram tallene for utbetalt skuddpremie så de at noe ikke stemte for ulvens del. Etter innføringen av skuddpremie i 1845 ble det utbetalt premie for noe over 200 ulver pr år. Så i 1860 stuper antallet i Sør Norge, mens antall fellinger holder seg jamt i Nord Norge. Espen Søbye ved SSB tok for seg statistikk og forskjellige kilder og kom fram til følgende - "ulven ble utryddet i Sør-Norge allerede fra begynnelsen av 1860-åra, og at det sannsynligvis ikke var jaktloven, men en epidemi av et eller annet slag som tilintetgjorde stammen". Bjørnen hadde en mye jevnere nedgang i bestanden.
link til Espen Søbyes artikkel - Ulvejakt, mot og svindel

Figuren viser fellinger av Ulv og Bjørn basert på utbetalt skuddpremie, senere registrerte fellinger.
Rovdyrstatistikk 1846-2000, Kilde - Statistisk Årbok 2000.

Ulvetider
Tallene fra SSB passer godt inn i et mønster hvor ulvene etter å ha vært nesten helt borte en periode dukker opp og øker raskt i antall for så å forsvinne etter et antall år - Ulvetider. Dagfinn Drabløs har satt sammen opplysninger fra flere kilder og funnet at i nyere tid har vi hatt tre ulvetider i Sør Norge:

  1. Ca 1560 - 1640 (80 år)
  2. 1720 - 1780 (60 år)
  3. 1815 - 1865 (50 år)

Hva skyldes disse svigningene? Jeg tror vi kan se bort fra menneskelig inngripen så som jakt. Mer sannsynlig er at forklaringen finnes i næringstilgang og/eller sykdommer. Hvis vi ser på situasjonen på midten av 1800-tallet så ulvens naturlige byttedyr Elg, Rådyr og Hjort nær utryddet og ulvene måtte ta til takke med småvilt eller ta husdyr. Det er vanskelig å holde i live en stor ulvebestand på en slik diett, serlig om vinteren da husdyrene holdes inne. Svekkede rovdyrbestander er også lett bytte for sykdommer som Rabies, uansett så var det ikke næringsgrunnlag for en ulvebestand av betydning fra 1850 og utover. Det tok nær 100 år før storviltet kom tilbake, og idag da bestandene av Elg, Hjort og Rådyr er gode dukker ulven opp.

Hvor kommer ulven fra? Det er to muligheter enten er det en gjenværende stamme av ulv som formerer seg raskt når vilkårene ligger til rette, det er mulig siden ulven har et reproduksjonspotensiale på mer enn 30% pr år hvis den har nok mat og plass. Den andre muligheten er innvandring østfra, fra den store Russiske ulvebestanden, ut fra genetiske analyser vet vi at ulven vi har idag stammer fra den Russisk/Øst Europeiske bestanden, om den har gått på egne ben eller fått hjelp diskuteres det ; ) At Finnmark skiller seg ut med en jevnere ulvebestand stemmer god siden ulven der har direkte forbindelse med den russiske, og næringstilgangen jamnes ut ved tamrein som er tilgjengelig hele året, og et mer stabilt antall enn hjorteviltet.

Hva så? Ulven i Sør-Norge/Sverige er en del av en større østlig bestand. Kontakten med hovedbestanden vanskeligjøres ved at Skandinavia ligger på en halvøy. Muligens oppstår en slags "øyeffekt" ala den vi ser på Isle Royale hvor vi finner store pendelvirkninger i bestandstallene mellom ulver og byttedyr (Elk), sykdom og innavl er også med i bildet der. Kanskje har ulven aldri klart å etabler "levedyktige bestander" i Skandinavia, før nå?